(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów

Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków pozwalają geologom określić czy kontrolowany obiekt budowlany uległ odkształceniom, przemieszczeniom obiektu albo przemieszczeniom względem podłoża obiektu. Wyjaśniamy na czym polegają te pomiary.   Zbadanie przemieszczeń obiektów wykonuje się na podstawie wyników wcześniejszych pomiarów, które przeprowadzono w tych samych miejscach. Powinny one mieć przynajmniej zbliżoną dokładność, tak aby można je porównać z nowymi pomiarami. Okresowe pomiary przemieszczeń obiektów wykonywane są na wniosek zainteresowanego inwestora lub ze względu na wymagania projektu budowlanego.

Czym jest przemieszczenie obiektów?

  Przemieszczeniem obiektów nazywamy zmianę punktów położenia obiektu bez równoczesnej zmiany kształtu. Używając języka geometrycznego, mówimy że chodzi o jego translacje i obroty. Drugim rodzajem zmian obiektu jest jego odkształcenie wiążące się ze zmianą punktów położenia spowodowaną zmianą kształtu obiektu. Odkształcenie może polegać na zmianie skali, skręceniu, wyboczeniu albo ugięciu.

Po co przeprowadza się pomiary?

Pomiary przemieszczenia obiektów i ich odkształcenia przeprowadzane są na potrzeby ekspertyz budowlanych. Pozwalają wyznaczyć odchylenia od pomiarów pierwotnych (albo założeń projektowych) i ocenić błędy. Dzięki uzyskaniu danych o pionowości, prostoliniowości, odchyleniach od teoretycznego kształtu i odkształceniach budowli i gruntu mamy możliwość poznania przyczyn odkształcenia obiektu.   Kontrole zmian położenia elementów budowli przeprowadź się w czasie jej użytkowania jednokrotnie albo okresowo. Pomiary jednokrotne dają informację o stanie aktualnym obiektu i dają możliwość jego porównania z teoretycznym modelem. Pomiary okresowe pozwalają natomiast określić następujące stany obiektu – pierwotny, wyjściowy oraz aktualny. W tym zestawieniu pomiary pierwotne oznaczają pomiary przeprowadzone przed oddaniem obiektu lub jego próbnym rozruchem.   Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów są bardzo ważne nie tylko dla oceny aktualnego stanu obiektu, ale także dla poznania przyczyny ewentualnych przesunięć i deformacji badanych budynków.

Komentarze zablokowane