(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – na czym polega?

Inwentaryzacja geodezyjna to geodezyjne czynności pomiarowe, obliczeniowe oraz kartograficzne, które mają na celu zweryfikowanie zgodności zrealizowanych obiektów z ich założeniami projektowymi. Prawo nakazuje przeprowadzać inwentaryzację powykonawczą we wszystkich nowo powstałych budynkach stojących mieszkalnych oraz w podlegających im sieciach.

Inwentaryzacja powykonawcza jest usługą geodezyjną mającą na celu  zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu lub działki. Przeprowadza się ją po zakończeniu budowy obiektów budowlanych.

Podczas inwentaryzacji, uprawniony geodeta sporządza stosowną dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Powinny w niej się znaleźć m.in.: dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Geodeta przekazuje oryginał inwentaryzacji powykonawczej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a kopię z mapy inwentaryzacji oddaje na ręce kierownika budowy. Inwestor otrzymuje od wykonawcy prac geodezyjnych ostemplowaną urzędowo kopię mapy zasadniczej, na której znajduje się zrealizowana inwestycja, a także kopię szkicu z inwentaryzacji.

Dlaczego inwentaryzacja geodezyjna jest potrzebna?

Ponieważ brak inwentaryzacji blokuje zgłoszenie zakończenia budowy oraz złożenie wniosku o pozwolenie na jego użytkowanie. Jeśli zostanie stwierdzone użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń, wówczas inwestor naraża się na karę nakładaną przez inspektora nadzoru budowlanego. Dla przykładu: kara za nielegalne użytkowanie domu jednorodzinnego wyniesie inwestora 10 000 złotych.

Jak widać, inwentaryzacja geodezyjna to jedna z bardzo istotnych usług geodezyjnych i jest niezbędnym elementem obsługi geodezyjnej każdej budowy.

Komentarze zablokowane