(0-22) 425 19 40

biuro@glob-kz.pl

W odpowiedzi na oczekiwania rynku firma GLOB-K&Z wprowadziła nową technologię pozyskiwania danych poprzez skanowanie laserowe 3D. Technologia skaningu laserowego pozwala w bardzo krótkim czasie na zebranie dokumentacji 3D, czyli danych pomiarowych trójwymiarowego modelu obiektu. Model jest generowany przez „chmurę punktów” posiadających dane XYZ z odpowiednią rozdzielczością w zależności od potrzeb.

Skaner Fokus 3D firmy Faro pozwala na uzyskanie kompletnego modelu cyfrowego całego obiektu. Skaner rejestruje nawet do miliona punktów pomiarowych na sekundę, przy czym powierzchnie są odwzorowywane z wysokim poziomem szczegółowości i w wysokiej rozdzielczości a nieznaczne odchylenia wymiarowe wynoszące ok. 0,1 procenta mieszczą się w tolerancjach DIN, których przestrzeganie w budownictwie jest obowiązkowe.

 

Wprowadzona technologia umożliwia wykonanie usług w wielu dziedzinach gospodarki a zwłaszcza:

 • Architektura, inżynieria budowlana
 • Ochrona zabytków
 • Przemysł
 • Kryminologia, wypadki, zagrożenia
 • Transport drogowy i kolejowy
 • Produkcja filmów i gier

 

Z uwagi na ukierunkowany zakres świadczenia usług przez firmę skupiliśmy się na wykonywaniu dokumentacji z zakresu inwentaryzacji budowlanej budynków i obiektów budowlanych i badanie zmian konstrukcji.

Uzyskane dane w procesie skanowania laserowego 3D pozwalają na dowolne przetwarzanie i uzyskiwanie niezbędnych informacji o stanie technicznym obiektu. Postać cyfrowa umożliwia badanie zmian konstrukcyjnych, architektonicznych obiektu i podejmowanie odpowiednich czynności naprawczych lub zapobiegawczych.

Stworzony model obiektu można poddać odpowiedniej obróbce cyfrowej w celu uzyskania danych niezbędnych do :

 • określenia powierzchni degradacji budynków wpisanych do rejestru zabytków
 • określenia wielkości uszkodzeń, pęknięć, ubytków
 • określenie zmian konstrukcyjnych – osiadań, ugięć, przemieszczeń
 • określenia objętości mas ziemi lub urobku
 • określenie innych parametrów niezbędnych do uzyskania wyniku

 

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. u. Z dnia 17 września 2003r.) opieka nad zabytkami sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza, w szczególności, na zapewnienie warunków:

 • naukowego badania i dokumentowania zabytków
 • prowadzeniu prac konserwacyjnych, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
 • korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz jego znaczeniu dla historii i kultury

 

Skaning laserowy umożliwia spełnienie warunków wymienionych w ustawie tworząc dokumentację zabytku w postaci numerycznej 3D.

Możliwości skaningu skupiają się na inwentaryzacji obiektów zabytkowych w celu wykonania ekspertyz, dokumentacji do przeprowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych umożliwiającej zabezpieczenie i odtworzenie kompozycji elementów obiektu.

Inwentaryzacja podwykonawcza w postaci cyfrowej zapewnia utrwalenie substytucji zabytku, stabilizację konstrukcyjną oraz wyglądu obiektu po pracach konserwatorskich dające możliwość zarządzania obiektem.

Animacje, wizualizacje oraz spacery wirtualne pozwalające popularyzować i upowszechniać wiedzę o zabytkach.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie usługi skanowania laserowego oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się też z materiałami o skanningu laserowym

 

Zdjęcia skanera

IMG_5600 IMG_5605  IMG_7548 IMG_7555