logo

Czym zajmują się geodeci?

Geodezja to nauka praktyczna wykorzystująca wiedzę z zakresu geometrii do opisu powierzchni ziemi oraz Ziemi jako planety. Geodeci wyznaczają położenie punktów na powierzchni i nanoszą je na mapy. Rezultatem pracy geodety są rozmaite mapy i dokumenty prawne, które są niezbędne m.in. do przeprowadzenia prac budowlanych.  Głównym zadaniem geodety jest przedstawienie sytuacji mierzonego terenu na mapie. W tym celu, przeprowadza on rozmaite pomiary geodezyjne, wykonywane tradycyjnymi metodami albo przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej – GPS.

Do głównych zadań geodezji należy:

 • przedstawienie rozmieszczenia obiektów znajdujących się na powierzchni,
 • opis rzeźby terenów,
 • opis podziemnego uzbrojenia terenu (syst. kanalizacji, wodociągi, sieć energetyczna itd.),
 • opis skupisk surowców mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • pomiary na potrzeby nieruchomości (do rejestrów o gruntach i budynkach),
 • zabezpieczenie projektów budowlanych pod względem geodezyjnym i nadzór geodezyjny nad pracami budowlanymi,
 • pomiary przeprowadzane na potrzeby planów zagospodarowania przestrzeni.

Jakie przepisy normują pracę geodetów?

Wszyscy geodeci podlegają pod nadzór Głównego Geodety Kraju, a ich działanie reguluje szereg ustaw i rozporządzeń. Do wykonywania usług geodezyjnych konieczne są odpowiednie uprawnienia nadawane przez Głównego Geodetę Kraju. Istnieje siedem stopni uprawnień geodezyjnych:

 1. uprawnienia do geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 2. uprawnienia do rozgraniczania i podziałów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 3. uprawnienia do geodezyjnych pomiarów podstawowych,
 4. uprawnienia do geodezyjnej obsługi inwestycji,
 5. uprawnienia do geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych,
 6. uprawnienia do redakcji map,
 7. oraz fotogrametrii i teledetekcji

Geodeci pracują przeważnie w firmach współpracujących z budownictwem lub w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach geodezyjnych wykonujących pomiary bądź wyrysy z map do ksiąg wieczystych. Mogą też być zatrudnieni w urzędach, trzymając pieczę nad mapami terenów i świadcząc usługi dla mieszkańców i firm, wydając im zaświadczenia o terenie.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Media społecznościowe